Nyheter

Här redovisas förslag till kvalitetsförbättringar och ökad konsumentorientering på fastighets- och bostadsmarknaden.


Nyhetsbrev 2: 2014

KBrf Ett förslag till ny avskrivningsmodell i bostadsrättsföreningar

Här ges ett förslag till en ny skräddarsydd avskrivningsmodell för bostadsrättsföreningar. Från och med 2014 ska bostadsrättsföreningar tillämpa nya avskrivningsregler, enligt K regelverket. Föreningen kan välja på K 2 eller K3, båda modellerna har sina för respektive nackdelar. Här presenteras en modell som heter KBrf och som bygger på mix av de båda modellerna, där fördelarna har lyfts in och nackdelarna tagits bort. Här redovisas även ett utkast (se bilaga 5.1-5.2) till en helt ny modell för resultat och balansräkning i bostadsrättsföreningar, i syfte att öka konsumentorienteringen inom detta område.


Nyhetsbrev 1: 2014

Ett förslag till att öka bostadsbyggandet i Sverige

Här ges ett förslag till hur bostadsbyggandet kan ökas i landet. Då bristen på bostäder i framförallt de större städerna bara fortsätter att öka, så får man tänka lite utanför boxen. Förslaget bygger lite på idén av att staten vid fastighetsskrisen på 90-talet startade ett bolag för att hantera krisfastigheter och när marknaden stabiliserats, sälja tillbaka dessa fastigheter till marknaden. Förslaget innebär kort att staten startar ett fastighetsbolag som köper upp outnyttjade byggrätter och bygger bostäder, för att efter en viss tid, sälja ut fastigheterna till marknaden motsvarande produktionskostnaden.


Nyhetsbrev 6: 2013

Ett förslag till en helt ny bostadsrättstjänst för mäklare och banker

Vi har nu tagit fram ett förslag till en helt ny konsumenttjänst som vänder sig till fastighetsmäklare och bolånehandläggare på banker. Dessa aktörer borde nu börja erbjuda konsumenten hjälp med denna granskning av bostadsrättsföreningens ekonomiska status, då den enligt en dom i Svea Hovrätt ingår i undersökningsplikten (se länk under nyhetsbrev 5: 2013 nedan). Ett krav på att utföra denna riskanalys bör sedan lyftas in i mäklarlagens informationsskyldighet samt i god fastighetsmäklarsed och i bankernas process vid rådgivning och kreditgivning till konsumenter i samband med köp av bostadsrätter?

För att utföra denna granskning så skulle man till exempel kunna upprätta en ”besiktningsklausul” liknandes den som gäller vid köp av småhus. Bostadsrättsköparen får då ca 14 dagar på sig efter kontraktskrivningen med att göra denna riskanalys av bostadsrättsföreningen. Köparen har sen en möjlighet att kliva av ett köp om det skulle finnas grund för att årsavgiften kan komma att höjas kraftigt inom kort. Alternativt att man omförhandlar priset på bostadsrätten efter att ha fått kännedom om denna nya information?


Nyhetsbrev 5: 2013

Dags att stresstesta konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt: Del 1

Hur ser egentligen konsumentskyddet ut idag när ett FEL uppkommer efter ett köp av bostadsrätt? Här tittar vi särskilt på de fel som kan härledas till olika risker och kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens verksamhet. Brister i föreningens planering, styrning, information och kommunikation samt utvärdering av den egna verksamheten skapar en grund för en oförutsägbar ekonomisk utveckling.

Att sakna kännedom om hur bostadsrättsföreningens verksamhet ser ut kan leda till en kraftigt försämrad privatekonomi för en konsument efter ett köp. För att minimera risken att drabbas av detta fel, så måste konsumenten kunna göra en riskanalys av bostadsrättsföreningen, innan ett köp får en bindande effekt. Här tittar vi på hur man ska göra denna riskanalys, utifrån dagens krav på köparens undersökningsplikt. Se vår sammanfattning av rättsfallet från Svea hovrätt genom att klicka på länken här: http://www.boanalys.se/moreinfo/courtcase

Vad kan hända om man inte gör en analys av bostadsrättsföreningen innan ett köp?

Gör man inte en noggrann riskanalys av bostadsrättsföreningen innan ett bostadsrättsköp, så är det lätt att bli av med hela sitt egna kapital som man hade med sig in i bostadsaffären. Se ett exempel på en artikel i Styrelsehandboken 2013 från förlaget Bofakta om hur det kan gå om man inte har möjlighet att göra en genomtänkt riskanalys innan ett bostadsrättsköp.

Skulle ni i er bostadsrättsförening vilja ha hjälp med att identifiera olika risker i er verksamhet och kunna förebygga oplanerade och kraftiga kostnadsökningar?


Nyhetsbrev 4: 2013

Ett förslag till ny modell för avskrivning i bostadsrättsföreningar

Man kan konstatera att dagens modell för avskrivning av föreningens byggnad inte leder till att ge läsaren av årsredovisningens resultaträkning en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Vi har därför tagit fram ett förslag som kopplar avskrivningen till verkliga pengar/ utbetalningar. Den här avskrivningsmodellen gör att läsaren får en mer rättvisande bild av föreningens ekonomi samt att den även skapar ett bra nyckeltal för t ex köpare när det gäller att bedöma risken för framtida höjningar av årsavgiften.


Nyhetsbrev 3: 2013

Ett antal kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens årsredovisning

Dagens redovisningsmodell och årsredovisning i bostadsrättsföreningar leder till att ett antal olika kvalitetsbrister uppkommer. Det gäller särskilt när det gäller att ge läsaren (som vanligtvis är en konsument) en lättöverskådlig och rättvisande bild av föreningens ekonomi och framtida utveckling. Det bör dörför tas fram en helt ny och skräddarsydd modell för redovisning och årsredovisning i bostadsrättsföreningar. Vi har här lyft fram viktiga 16 faktorer för medlemmar och köpare som idag innehåller fel eller helt saknas.


Nyhetsbrev 2: 2013

Ny betalningsmodell vid ombildning till bostadsrätt

Man kan konstatera att dagens betalningsmodell vid ombildning till bostadsrätt har påtagliga kvalitetsbrister. Denna betalningsmodell bygger på att konsulten får betalt först när hyresgästerna har köpt fastigheten. Detta kan som bekant leda till en situation där konsulten lockas till att ”försköna” kalkylerna för att få igenom affären och erhålla betalning för sitt arbete. Man bör därför överväga att ändra denna betalningsmodell, till att konsulten får betalt löpande under hela ombildningen i olika steg. Vi har nu tagit fram ett förslag till en ny betalningsmodell, där det ekonomiska betalningsansvaret, måste bli mer påtagligt för säljare och köpare.


Nyhetsbrev 1: 2013

Ny tjänst för bostadsrättsföreningar: Auktoriserad Styrelserådgivare

Många bostadsrättsföreningar förvaltar i dag ett bostadsbestånd värt över 100 miljoner kronor. Detta sker utan att man har relevant kompetens som krävs när det gäller affärsmässigt agerande utifrån en helhetssyn inom fastighetsförvaltning, marknad och kundorientering. Effekten av denna kompetensbrist kan leda till att nödvändiga åtgärder inte blir av eller att man utför åtgärder på ett ogenomtänkt och kostsamt sätt. Det kan därför vara läge att införa en helt ny tjänst för att hjälpa styrelser i bostadsrättsföreningar med att ”tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse”. Vi har här lyft fram viktiga 10 punkter som vi anser bör uppfyllas för att en styrelse på ett bra sätt ska kunna tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse.